Društvo za projektovanje, inženjering, konsalting i izvođenje radova

PREDGOVOR

Postoje dve neminovne stvari na planeti Zemlji,  to  su umiranje i otpad.

Ukoliko rešimo problem umiranja, moramo da napustimo planetu Zemlju.

Ukoliko ne rešimo problem otpada, takođe, moramo da napustimo planetu Zemlju.

Vlado Petkovski

Upravljanje čvrstim otpadom

 

Kako nastaje otpad ?

Ljudski rod je počeo da stvara otpad, onda kada je počeo da kopa rudu i da je vadi iz zemlje, radi svog lakšeg života.

Dok to nije počeo da radi, čovek (kao i životinje) nije stvarao otpad, jer je  jeo onoliko koliko mu je bilo potrebno, a ostatak bi priroda ponovo preradila i vratila u materijalni bilans.

 

U prirodi nema otpada.

 

Šta otpad ?

Otpad (ili otpadak) je deo materijalne supstance iz procesa proizvodnje koji nisu dobili novu vrednost, kao i predmeti isključeni iz osnovne upotrebe usled fizičke ili tehniičko-tehnološke (moralne) zastarelosti, oštećenja ili nekih drugih razloga.

Grubo se mogu klasifikovati kao proizvodni i otpaci iz potrošnje; zatim kao upotrebljivi i neupotrebljivi; organski i neorganski: sagorljivi, delimično sagorljivi i nesagorljivi; neutralni, opasni i otrovni; po vrstama materijala, agregatnom stanju i drugim kriterijumima.

Pod uticajem naučno-tehničkog progresa dolazi do bržeg tehničkog starenja mnogih proizvoda, naročito industrijske, transportne i druge opreme.

Sve to, zajedno sa opštim porastom potrošnje svih proizvoda, utiče da se količina otpadaka svake godine rapidno povećava. Novi oblici prodaje i zahtevi modernog tržišta, u celini, uslovili su da se ogromne količine materijala troše za proizvodnju ambalaže, koja se odmah posle prodaje javlja kao otpadak.

Težnja industrije je da se smanje otpaci a ako to nije moguće, onda da se osposobe za upotrebu kao uzgredni proizvodi ili sekundarne sirovine a ako se ni to ne može ostvariti da se eliminišu na način koji neće izazvati povećane troškove niti zagađivati prirodnu okolinu u koju se odlažu.

Sakupljanjem i pripremom, jedan deo otpadaka, može da dobije novu upotrebnu vrednost i da se vrati u proizvodnju kao sekundarne sirovine. Mogućnost ponovne primene otpadaka u proizvodnji zavisi od:

  - nivoa razvoja nauke i tehnike,

  - tehničko-tehnoloških, organizacionih i ostalih uslova koji utiču na ovo,

  - troškova sakupljanja, pripreme i prerade.

Deo otpadaka koji se iz tehničkih, ekonomskih i drugih razloga ne sakupljaju i ne pripremaju, ispadaju iz sinovinskog kruga i vraćaju se u biosferu.

Oni opterećuju prirodnu sredinu svojim prisustvom, u njoj, na neodgovarajući način (Dr. Živomir Jevtić, LEKSIKON sakupljanja i primarne prerade otpadaka, Beograd 1989).

 

Dakle otpad nastaje kao posljedica čovjekovog pogrešnog upravljanjem resursima, u prirodi.

Nekontrolisano stvaranje otpada počelo je nakon prve industrijske revolucije.

 

Šta je to upravljanje čvrstim otpadom ?

Pod upravljanje čvrstim otpadom podrazumevamo: Stvaranje otpada i njegovo izbacivanje, prikupljanje, transport, prerada korisnog dela otpada i, konačno, deponovanje beskorisnog dela čvrstog otpada, i ostalih njegovih produkata.

Sve aktivnosti, u poslovima upravljanje otpadom, regulisane su preporukama, propisima i zakonima zaštite životne sredine.

 

Drago Projekt d.o.o. vrši projektovanje sledećih sistema upravljana čvrstim otpadom:

1. Izrada Projektnih zadataka iz svih oblasti upravljanja čvrstim otpadom;

2. Lokalni (opštinski) planovi  upravljanja otpadom;

3. Regionalni planovi upravljanja otpadom;

4. Plan upravljanja otpadom za ruralne sredine;

5. Opštinske sanitarne deponije;

6. Regionalne sanitarne deponije;

7. Linije za separaciju sekundarnih sirovina iz otpada;

8. Sistemi za pasivnu degazaciju odlagališta otpada;

9. Sistemi za aktivnu degazaciju odlagališta otpada sa proizvodnjom električne i toplotne energije.;

10. Centri za separaciju primarno separiranim otpadom;

11. Pretovarne stanice;

12. Transfer stanice;

13. Postrojenja za tretman biorazgradivog otpada (košenje, orezivanje, šumski otpad);

14. Postrojenja za automatski tretman organskog otpada i uginuća;

15. Sistemi za kompostiranje komunalnog otpada;

16. Sistemi za kompostiranje "zelenog" otpada;

17. Stacionarna reciklažna dvorišta;

18. Mobilna reciklažna dvorište;

19. Sanacija i rekultivacija smetlišta;

20. Sanacija i remedijacija smetlišta;

21. Postrojenja za tretman procednih voda sanitarnih deponija;

22. "Mokra polja" za tretman ocednih voda i voda sa spoljnih površina transfer stanica.

23. Plansko i intervetno održavanje deponija, transfer stanica, linija za separaciju sekundarnih sirovina.

O nama

Početna

Samo profitabilna ekologija nas spašava od zagađenja

© 1992-2020, Drago Projekt d.o.o.

Milutina Milankovića 32 | 11070 Novi Beograd | Srbija | Telefon: +381 (11) 614 58 11 | E-mail: dragoprj@eunet.rs