Društvo za projektovanje, inženjering, konsalting i izvođenje radova

Drago Projekt d.o.o. je inženjerska firma čiji je zadatak da osmisli i realizuje tehnička rešenja koje zahteva investitor ili da osmisli sopstvene programe koje bi ponudio zaiteresovanim

investitorima (državni ili privatni).

To je nagnalo inženjerski kadar Drago Projekt da izradi Programe, o svom trošku, i da iste prezentira javno (transparetno) kako bi se isti prepoznali od strane budućih investitora.

SAVREMEN PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA U IZGRADNJI I POSTOJEĆIH OBJEKATA

Filozofija savremenog održavanja - Uvodno obrazloženje

Uspostavljanje održavanja u fazi izgradnje objekta

Nudimo naš Program održavanja za sledeću imovinu

1)  Individualna kuća sa dvorištem i okućnicom

U pripremi

2)  Stan u stambenoj zgradi

U pripremi

3)  Stambena zgrada sa više stanova, stambeni blok, javna skloništa

U pripremi

4)  Javni objekti i ustanove u vlasništvu republike i opštine koji se finasiraju iz budžeta

U pripremi

5)  Obdanište i zabavište, škola fakultet, univerzitet

U pripremi

6)  Stadion, sportski teren

U pripremi

7)  Banke, poslovni objekti sa više korisnika, šoping mol, samoposluge

U pripremi

 8)  Pošte i telekomunikacioni objekti, aerodromi, brodogradilišta

U pripremi

9)  Hotel, motel, restoran, jahting klub, letovalište, banja

U pripremi

10)  Kompleks za postrojenje za prečišćavanje vode za piće sa kućnim šahtovima i vodomerima

U pripremi

11)  Postrojenje za tretman sanitarnih i industrijskih otpadnih voda sa pripadnim septičkim jamama

U pripremi

12)  Komunalno preduzeće za upravljanje otpadom sa voznim parkom, kontejnerima, deponijom

U pripremi

13)  Crkva, manastir, džamija, groblje sa grobnim mestima

U pripremi

14)  Termo i hidro elektrana, toplane

U pripremi

15)  Proizvodni kompleksi za rad sa praškastim materijalima

U pripremi

16)  Fabrika stočne hrane, vinarija sa vinogradom

U pripremi

17)  Šećerana, sušara za semenski i merkantilni kukuruz, klanica

U pripremi

18)  Livnica, topionica, čeličana, rafinerija

U pripremi

19)  Opština sa svim naseljima (gradovi, sela, zaseoci)

U pripremi

20)  Bolinice, klinički centri

U pripremi

21)  Tržni centri i šoping molovi

U pripremi

POMOĆ LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U DEFINISANJU PROJEKTNIH ZADATAKA

1)  Projektni zadatak za sanaciju, rekultivaciju, zatvaranje smetlišta

Dostavljamo
na upit

2)  Projektni zadatak za remedijaciju smetlišta

Dostavljamo
na upit

3)  Projektni zadatak za izradu Lokalnog plana upravljanja otpadom ili inoviranje postojećeg

Dostavljamo
na upit

4)  Projektni zadatak za uvođenje pasivne ili aktivne degazacije odlagališta otpada

Dostavljamo
na upit

5)  Projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije iz domena upravljanja otpadom
     (reciklaža, transfer stanice, reciklažna dvorišta, deponije, "zelena ostrva", piroliza plastike i gume)

Dostavljamo
na upit

6)  Projektni zadatak iz domena vodosnabdevanja

Dostavljamo
na upit

7)  Projektni zadatak za gradnju postrojenja za otpadne vode - PPOV

Dostavljamo
na upit

VODOSNABDEVANJE STANOVNIŠTVA

1)  Vodosnabdevanje Vojvodine i Beograda

U pripremi

2)  Vodosnabdevanje iz površinskih vodotoka (tekuće i stajaće vode) na jednostavan i
     racionalan način

3)  Održavanje vodovodnih sistema

4)  Merenje težine kao pouzdan senzor za kvalitetno i racionalno doziranje hemikalija

U pripremi

POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA - PPOV

1)  Tretman sanitarnih otpadnih voda primenom membransko biološkog reaktora - MBR

U pripremi

UPRAVLJANJE ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM

1)  Primena zatvorenog kompostatora za tretman uginuća, konfiskata, pokvarene hrane,
     pijačnog otpada

U pripremi

2)  Konverziona tehnologija za tretman otpada

U pripremi

3)  Aktivna degazacija smetlišta i deponija

U pripremi

4)  Čišćenje postojećih smetlišta remedijacijom uz iskorišćenje sekundarnih sirovina

U pripremi

5)  Mobilno reciklažno dvorište

6)  Transport otpada plovnim rekama u Srbiji do centralnog postrojenja za tretman

     * nizvodno od Beograda (u "Novoj luci" Smederevo)

     * u blizini Beograda (Slanci, Veliko Selo)

7)  Piroliza za ubrzano čišćenje Srbije od nesanitarno deponovanih pneumatika i plastike

U pripremi

8)  Program inoviranja Strategije upravljanja otpadom, u Srbiji, za period 2015 - 2018

U pripremi

9)  Program aktivne degazacije na deponijama i smetlištima

U pripremi

SMANJENJE UTROŠKA ELEKTRIČNE ENERGIJE U POSLOVNIM I INDUSTRIJSKIM SISTEMIMA

1)  Kontrolisano upravljanje utroškom električne energije u velikim sistemima

Poslovna filozofija, stručnog kadra Drago Projekt je da
postoji samo jedno tehničko rešenje i to najbolje !

O nama

Početna

Samo profitabilna ekologija nas spašava od zagađenja

© 1992-2020, Drago Projekt d.o.o.

Milutina Milankovića 32 | 11070 Novi Beograd | Srbija | Telefon: +381 (11) 614 58 11 | E-mail: dragoprj@eunet.rs