Društvo za projektovanje, inženjering, konsalting i izvođenje radova

Tehnologija

Drago Projekt d.o.o. svoju profesionalnu filozofiju bazira na činjenici da je tehnologija glavna potpora za pravilno definisanje bilo koje tehničke aktivnosti, koju realizuju inženjeri i to:

          • definisanje tehnološkog postupka, u svakom projektu,
          • određivanje tehnologije građenja, i
          • izradu tehnološkog algoritma kao podloge za realizaciju automatike i softvera za
            upravljanje tehnološkim procesima.

Drago Projekt d.o.o. kao profesionalna firma, sa tehnokratskim nazorima, promoviše tehnologiju, kao profesiju koju treba postaviti na pijedestal praktične tehnike kako bi ubrzano izašli iz nepovoljnog tehno-ekonomskog stanja. Tehnologija i ekonomija su dve komplementarne nauke koje definišu celokupan razvoj Srbije i zato tehnologiju treba postaviti na mesto boj 1 u okviru Zakona o planiranju i izgradnji.

Sve ostale specijalističke struke se baziraju na tehnologiji i ekonomiji, odnosno ekonomiji i tehnologiji.

Naš postulat je:

A. Ekonomija pita tehnologiju da li ima tehničko rešenje koje može da obogati Srbiju, a

B. Tehnologija pita ekonomiju da li je ponuđeno tehničko rešenje isplativo i održivo.

Drago Projekt d.o.o., kroz svoje dosadašnje aktivnosti realizovao je sledeća, praktična, tehnološka rešenja:

O nama

Početna

Pitke vode

A) Tretman sirove vode iz površinskih vodotoka - reka

B) Tretman iz podzemnih izdani - bunari

Sanitarne otpadne vode

Tretman sanitarnih otpadnih voda:

          - Konvencionalni postupak sa aktivnim muljem;

          - SBR postupak.

Procedne vode

Tretman procednih voda od pomešanog čvrstog otpada sa sanitarnih deponija, linija za tretman otpada, uređaja za pranje kontejnera i kanti za otpad.

Postrojenje za tretman procednih voda - deponija Novi Sad

Ocedne vode

Tretman ocednih voda sa transfer stanica, reciklažnih dvorišta, linija za separaciju otpada.

Tretman stajnjaka sa farmi svinja i goveda

U okviru DREPR programa, Drago Projekt d.o.o., izradio je 50 projekata za tretman i kompostiranje tečnog i čvrstog stajnjaka, sa farmi svinja i goveda, na teritoriji 4 okruga.

Projekat je finansirala Svetska Banka.

ČVRST OTPAD

A) Sanitarno deponovanje, lokalne i regionalne deponije

A.1. Izbor lokacije deponije

A.2. Deponovanje sa organizacijom formiranja dnevnih ćelija, određivanje dimenzije i visine dnevne ćelije

A.3. Proračun vertikalnih i horizotntalnih degazacioih bunara

A.4. Sistem za prihvat i tretman procednih voda

A.5. Pasivna degazacija

A.6. Aktivna degazacija - proizvodnja električne i toplotne energije

A.7. Kontrolisano isparavanje procednih vode pomoću aktivne degazacije

B) Pretovarne i transfer stanice

C) Reciklažna dvorišta

D) "Zelena" ostrva

E) Linije za separaciju sekundarnih sirovina iz primarno separisanog otpada

F) Linije za separaciju sekundarnih sirovina iz potpuno pomešanog otpada

G) Sanacija, rekultivacija i zatvaranje postojećih smetlišta

D) Potpuna sanacija i remedijacija postojećih smetllšta

Kompostiranje organskog otpada i uginuća u zatvoranom kompostatoru

 

Tehnološko rešenje za zamenu stočnog groblja i jednostavan tretman organskog otpada u svim vremenskim uslovima.

Dovoz otpada

Ubacivanje

Prekrivanje piljevinom

Kompost

Kompostiranje otpada od košenja i orezivanja

Izgled komposta nakon tretmana zelenog otpada

Kompostiranje pomešanog komunalnog, čvrstog, otpada

Kompostiranje u nedeljnim turnusima

Kompostiranje dnevne količine na deponiji u Vranju

Izgled pojedinih frakcija otpada nakon kompostiranja na deponiji u Vranju

Samo profitabilna ekologija nas spašava od zagađenja

© 1992-2022, Drago Projekt d.o.o.

Milutina Milankovića 32 | 11070 Novi Beograd | Srbija | Telefon: +381 (11) 614 58 11 | E-mail: dragoprj@eunet.rs