Društvo za projektovanje, inženjering, konsalting i izvođenje radova

English

Industrija i
visokogradnja

Pitka Voda

Otpadna Voda

EKO sistemi

Zadovoljni klijenti su naše najbolje reference

Rekonstrukcija linije za tretman mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda "Kamenica" u Topoli

Lokacija: Grad Topola

Investitor: Opština Topola

Adaptacija postojećeg postrojenja za preradu otpadnih voda u okviru fabrike sintetičkog kaučuka
na lokaciji Elemir

Lokacija: Naselje Elemir

Investitor: HIP-Petrohemija, Pančevo

O nama

Početna

Idejno rešenje postrojenja za tretman sanitarnih (fekalnih) otpadnih voda Lazarevca

Lokacija: Grad Lazarevac

Investitor: Javno Preduzeće Direkcija Lazarevac

Projekat automatizacije filterskih polja na PPV "Zabrežje - II faza

Lokacija: Obrenovac

Investitor: JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

Tehnička kontrola projekta ugradnje opreme sistema „Skada“ za dalјinski nadzor i upravlјanje sa rekonstrukcijom postojeće opreme i komandnog pulta na brani „Gruža“

Lokacija: Kragujevac

Investitor: JVP "SRBIJAVODE" BEOGRAD

Projekat dogradnje sistema za vodosnabdevanje naselja Golo Brdo u opštini Kladovo

Lokacija: Kladovo

Investitor: PD „HE Đerdap“

Projekat za zahvatanje, transport i prečišćavanje rečne vode i priključenja na postojeći sistem
vodosnabdevanja u Štrpcu

Lokacija: Vodovodna mreža sa objektima za vodosnabdevanje - Štrpce

Investitor: JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Štrpce, Glavna bb, 38236 Štrpce

Projekat  za građevinsku dozvolu i izvođenje: Vodovod Vrleš – Sekulići sa potrebnim rezervoarima“

Lokacija: Bajina Bašta

Investitor: JP Elektroprivreda Srbije, Ogranak Drinsko - Limske hidroelektrane

Projekat sanacije, rekultivacije i dalje korišćenje deponije "Golo brdo", Novi Pazar

Lokacija: Novi Pazar

Investitor: Grad Novi Pazar

Idejni projekat bunara BS 1 i BS 2 na izvorištu “Veliki Crljeni – Strelište“

Lokacija: Naselje Veliki Crljeni

Investitor: Privredno društvo "Termoelektrane Nikola Tesla"

Projekat izvedenog objekta (PIO) Vodovodnog sistema Loznice

Lokacija: Opština Loznica

Investitor: Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Loznica

Projekat TRANSFER  STANICE  na gradskoj deponiji Bačka Palanka

Lokacija: Bačka Palanka

Investitor: JKP "Komunalprojekt", Bačka Palanka

Tehnička dokumentacija za upravljanje i nadzor nad vodovodnim sistemom Lazarevac

Lokacija: Lazarevac

Investitor: Javno preduzeće za komunalnu privredu "Lazarevac"

Projekat rekonstrukcije hidrauličnog sistema bagera SRS-400 - Kostolac

Lokacija: Kostolac

Investitor: JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", Beograd

Projekat TRANSFER  STANICE  za opštinu Koceljeva i Vladimirci (IDR - PGD - PZI)

Lokacija: Koceljeva

Investitor: VINK - Holandija

Tehnička kontrola projekta Rekonstrukcije sistema automatskog upravljanja za rotor bager SRs 2000, ugljenokop “Tamnava -Zapadno polje”

Lokacija: Lazarevac, Tamnava-Zapadno polje

Investitor: ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, PD RB „KOLUBARA“ d.o.o.

Projektant: ETF, Beograd

Tehnička kontrola projekta Rekonstrukcije sistema automatskog upravljanja za i zamena Vard-Leonardove grupe statičkim pretvaračima za rotorni bager SRs 1200, na ugljenokopu “Polje D”

Lokacija: Lazarevac, “Polje D”

Investitor: ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, PD RB „KOLUBARA“ d.o.o.

Projektant: ETF, Beograd

Tehnička kontrola projekta rekonstrukcije i modernizacije elektroopeme bagera dreglajna EŠ 10/70, na ugljenokopu “Polje D”

Lokacija: Lazarevac, “Polje D”

Investitor: ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, PD RB „KOLUBARA“ d.o.o.

Projektant: ETF, Beograd

Tehnička kontrola Glavnog projekta sistema za dojavu požara na bageru “Odlagač 1”, na Površinskim kopovima u Baroševcu

Lokacija: Lazarevac, Površinksi kopovi - Baroševac

Investitor: ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, PD RB „KOLUBARA“ d.o.o.

Glavni projekat potpune sanacije – remedijacije postojećeg smetlišta „GLOGONJ“, opština Pančevo

Lokacija: Glogonj

Investitor: Opština Pančevo

Tehnička kontrola i Nadzor na građenju tržnog centra na Zvezdari po sistemu

Lokacija: Beograd

Investitor: AVIV ARLON PROJECT DOO, Beograd

Glavni projekat TRANSFER  STANICE sa RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM za opštinu Čačak

Lokacija: Čačak

Investitor: IMG Group i SIDA

Tehnička kontrola Glavnog projekta za RECIKLAŽNI CENTAR i objekat za prijem sekundarnih sirovina u Blaževu, Novi Pazar

Lokacija: Blaževo, LC Postenje, Novi Pazar

Investitor: UNOPS

Idejni projekat postrojenja za tretman otpadnih voda za naselje Babušnica - 7500 EC

Lokacija: Babušnica

Investitor: Opština Babušnica

Nadzor na izvođenju radova stambeno-poslovnog centra u ulici Džona Kenedija, Novi Beograd, ukupne površine 18.000 m2

Lokacija: Novi Beograd

Investitor: “SAM PROJEKT”, Beograd

Glavni projekat TRANSFER  STANICE sa RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM za opštinu Bujanovac

Lokacija: Bujanovac

Investitor: EU PROGRES i UNDP

Glavni projekat postrojenja za tretman procednih voda na deponiji u Novom Sadu

Lokacija: Novi Sad

Investitor: JKP "Čistoća", Novi Sad

Izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta „Dogradnja-proširenje postojeće gradske deponije komunalnog otpada u Novom Sadu

Lokacija: Novi Sad

Investitor: JKP „Čistoća“ Novi Sad

Izrada projekta merenja gubitaka u vodovodnom sistemu Novi Pazar

Lokacija: Grad Novi Pazar

Investitor: AS Consulting sa JKP Vodovod i kanalizacija, Novi Pazar i Agencija za razvoj iz Luksemburga

Glavni projekata sanacije, rekultivacije i zatvaranja postojećeg smetlišta „KREMIKOVO“ u Bosilegradu

Lokacija: Bosilegrad

Investitor: EU PROGRES UNOPS

Glavni projekat TRANSFER  STANICE sa RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM za opštinu Žitište

Lokacija: Žitište

Investitor: Opština Žitište

Glavni projekat sanitarne deponije Grada Novog Sada – sanitarna kaseta S7

Lokacija: Novi Sad

Investitor: JKP “Čistoća”, Novi Sad

Izrada Glavnog projekta sanacije privremene deponije čvrstog komunalnog otpada u opštini Kučevo sa rekultivacijom i rešenjem daljeg odlaganja otpada

Lokacija: Kučevo

Investitor: Opština Kučevo

Izrada Idejnog i Glavnog projekta elektro instalacija stambeno-poslovnog objekta “Metalac” sa Hotelom, 8000 m2

Lokacija: Gornji Milanovac

Investitor: “Metalac”, Gornji Milanovac

Geodetsko snimanje katastarsko-topografskog plana lokacije i geotehnički hidrogeološki radovi za potrebe izrade plana detaljne regulacije postrojenja za upravljanje otpadom u opštini Žitište

Lokacija: Žitište

Investitor: Opština Žitište

Izrada idejnog projekta proširenja gradske deponije komunalnog otpada u Novom Sadu

Lokacija: Novi Sad

Investitor: JKP „Čistoća“ Novi Sad

Aktuelizacija Strateškog Master plana za prikupljanje i tretman otpadnih voda u slivu Južne Morave

Lokacija: Region Južne Morave

Investitor: Ministrstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode

Izrada Glavnog projekta komandno-energetskih elektro ormana za cevaste bunare na izvorištu „VIĆ BARE“, Obrenovac

Lokacija: Obrenovac

Investitor: Beoinženjering 2000 i JKP „Obrenovac“

Izrada Idejnog projekta elektroenergetskih instalacija osnovnog hlorisanja na PPDV „ŠTRAND“, Novi Sad

Lokacija: “Štrand”, Novi Sad

Investitor: Beoinženjering 2000

Glavni projekat TRANSFER STANICE sa RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM za opštinu Dimitrovgrad

Lokacija: Dimitrovgrad

Investitor: Opština Dimitrovgrad

Izrada projekta rekonstrukcije elektro opreme za automatsko upravljanje i daljinsko komandovanje fekalne crpne stanice Kolubara i Vojska, opština Obrenovac

Lokacija: Obrenovac

Investitor: Beoinženjering 2000 i JKP „Obrenovac“

Izrada Idejnog projekta Postrojenja za prečišćavanje vode (PPV) u Velikim Crljenima, kapacitet 100 l/sec, opština Lazarevac

Lokacija: Lazarevac

Investitor: JPKP „Lazarevac“

Glavni projekat postrojenja za prečišćavanje vode (PPV), u Velikim Crljenim, kapacitet 100 l/sec, opština
Lazarevac

Lokacija: Lazarevac

Investitor: JPKP „Lazarevac“

Izrada Idejnog i Glavnog projekta elektrike i automatike kanalizacione crpne stanice „Voćnjak 3“ Majur, Šabac

Lokacija: Šabac

Investitor: JP za upravljanje građevinskim zemljištem Šabac / Beoinženjering 2000

Izrada Regionalnog Strateškog plana upravljanja otpadom (RWMP) za region Niš

Lokacija: Niš

Investitor: Urban Institut, Vašington

Konsultantske usluge za opštinu Alibunar za rešavanje infrastrukturne problematike opštine Alibunar- oblast vodosnabdevanja, tretmana otpadnih voda, upravljanje otpadom na profitabilan način, formiranje PPP

Lokacija: Alibinar

Investitor: Opština Alibunar

Glavni projekat opremanja bunara IEB-1/08, Poslovni objekat Blok 11a, Novi Beograd

Lokacija: Beograd

Investitor: Promo MEDIA/ SCHOLZEGRUPPE D.O.O. Beograd

Studije o organizacionom objedinjavanju vodovoda i kanalizacije  na području opštine Lazarevac

Lokacija: Lazarevac

Investitor: EPS - JPKP „Lazarevac“

Izrada Idejnog i Glavnog projekta rekonstrukcije Pumpne stanice Grabovac 1 i dopunsko hlorisanje

Lokacija: Obrenovac

Investitor: JKP „Vodovod, Obrenovac / Beoinženjering 2000

Izrada tehničke dokumentacije Pilot postrojenja za prečišćavanje vode na PPV „Kalenić“ – Lazarevac

Lokacija: Lazarevac

Investitor: Rudarski basen “Kolubara”- “Kolubara prerada”, Lazarevac

Tehnička kontrola Glavnog projekta rekonstrukcije vodovodnog sistema „Medoševac“ – Lazarevac

Lokacija: Medoševac, Lazarevac

Investitor: Rudarski basen “Kolubara”- “Kolubara prerada”, Lazarevac

Izrada Idejnog i Glavnog projekta mernih mesta u vodovodnom sistemu „Vrnjačka banja“

Lokacija: Vrnjačka banja

Investitor: Beoinženjering 2000

Glavni projekat sanacije, rekultivacije i zatvaranja smetlišta „Meteskovo“, Velika Plana

Lokacija: Velika Plana

Investitor: JKP “Milos Mitrovic”, Velika Plana

Izrada Master Plana za kanalizaciju i otpadne vode za region Južna Morava (24 grada i pripadajuća sela), Izrada Idejnih projekata 14 postrojenja za tretman otpadnih voda za ukupno 805.000 ES kao i Izrada Glavnog projekta PPOV Prokuplje u sklopu Model tenderske dokumentacije za izgradnju PPOV

Lokacija: Region Južne Morave

Investitor: Evropska Agencija za rekonstrukciju i COWI, Danska

Izrada Idejnog i Glavnog projekta, Tenderske dokumentacije po FIDIC-u i Supervizija nad gradnjom objekata za skladištenje i tretman čvrstog i tečnog stajnjaka na najvećim farmama u Srbiji kapaciteta preko 5.000 UG (uslovnih grla) – preko 100.000 ES, u okviru Programa za zaštitu reke Dunava od zagađenja industrijskim otpadnim vodama (DREPR)

Lokacija: Šabac, Novi Sad, Požarevac

Investitor: Svetska banka za razvoj, Švedska Agencija za razvoj (SIDA) i Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Izrada Idejnog i Glavnog projekta objekta PUMPNE STANICE ’’CARINA’’ I PRATEĆIH DISTRIBUTIVNIH CEVOVODA III VISINSKE ZONE za potrebe vodosnabdevanja Smedereva

Lokacija: Smederevo

Investitor: JKP „Vodovod“ Smederevo

Izrada "Idejnog i glavnog projekta fekalne crpne stanice "Vašarište", trafo stanice "Vašarište" i kolektora od crpne stanice "Vašarište" do recipijenta u Šapcu"

Lokacija: Šabac

Investitor: JP za upravljanje građevinskim zemljištem Šabac / Beoinženjering

Izrada Glavnog projekta priključenja bunara BV-3 na vodosistemu Vreoci, hidrograđevinski, hidromašinski i
elektro

Lokacija: Lazarevac

Investitor: Rudarski basen “Kolubara”- “Kolubara prerada”, Lazarevac

Tehnička kontrola Studije i Idejnog projekta tretmana otpadnih voda sa termoelektrane „GACKO“,
Republika Srpska

Lokacija: Gacko

Investitor: JP Rudnik i termoelektrana Gacko,  Republika Srpska

Izvođenje radova sa Izvođačkim projektom na izradi novih bunara i rekonstrukcije dela izvorišta tehničke vode sa izradom bunara za snabdevanje fabrike kablova u Jagodini

Lokacija: Jagodina

Investitor: JP “Železnice Srbije” / “Geoexpert” Beograd

Tehnička kontrola Upravljanja vodovodnim sistemom „Crljani“ -  Lazarevac

Lokacija: Lazarevac

Investitor: Rudarski basen “Kolubara”- “Kolubara prerada”, Lazarevac

Izrada Glavnog projekta za sanaciju i rekultivaciju postojećeg smetlišta „Ćeten“ na teritoriji opštine Čajetina

Lokacija: Čajetina

Investitor: Opština Čajetina

Izvođanje sistema za interventno doziranje aktivnog uglja u prahu

Lokacija: Barič, Obrenovac

Investitor: JKP “Vodovod”, Obrenovac / HK “Janko Lisjak”

Idejni projekat odlaganja i evakuacije otpada iz svih sela u opštini Surdulica

Lokacija: Surdulica

Investitor: Opština Surdulica

Elaborat o tehno-ekonomskoj analizi preuzimanja postrojenja za prečišćavanja vode od USS Serbia u
Radincu

Lokacija: USS Steel, Smederevo

Investitor: JKP „Vodovod“ Smederevo

Tehnička kontrola Glavnog projekta sanacije i rekultivacije deponije u Lazarevcu

Lokacija: Lazarevac

Investitor: JPKP „Lazarevac“, Lazarevac

Pilot postrojenje za kompostiranje komunalnog otpada na deponiji „METERIS“ u Vranju

Lokacija: Vranje

Investitor: HELSATECH, Nemačka

Izvođenje sistema daljinskom merenja (GPRS) rezidualnog hlora i nivoa u gradskom rezervoaru - vodovod
Šid

Lokacija: Šid

Investitor: JKP „Šid“

Stručno-tehnička kontrola sistema daljinskog upravljanja sistemom vodosnabdevanja „Vreoci“

Lokacija: Lazarevac

Investitor: JP Rudnik i termoelektrana Gacko, Republika Srpska

Pilot postrojenje za kompostiranje komunalnog otpada na deponiji „METERIS“ u Vranju

Lokacija: Vranje

Investitor: HELSATECH, Nemačka

Idejno rešenje Regionalnog sistema upravljanja otpadom Regiona Kragujevac

Lokacija: Kragujevac

Investitor: WorldWide Resource Recovery, Čikago

Glavni projekat bunara i vodosnabdevanje kompleksa „PINK INTERNATIONAL COMPANY“ u Šimanovcima

Lokacija: Šimanovci

Investitor: PINK

Glavni projekat daljinske kontrola i upravljanje sistemom vodosnabdevanja grada Ljubovije-Glavni projekat-elektro dela bunara i rezervoara

Lokacija: Ljubovija

Investitor: JKP „Standard“, Ljubovija

Idejno rešenje Regionalnog sistema upravljanja otpadom Regiona Niš sa 17 opština

Lokacija: Niš

Investitor: WorldWide Resource Recovery, Čikago

Izvođenje reevitalizacije postojećeg postrojenja za tretman vode za piće, Q=165 l/s,  u kompleksu „Prva Iskra“ u Bariču za potrebe snabdevanja vodom Bariča, M.Moštanice i Obrenovca

Lokacija: Barič, Obrenovac

Investitor: JKP „Obrenovac“, Obrenovac

Faza 3: Isporuka, montaža i puštanje u rad sistema za ozonizaciju

Idejni projekat reciklažnog centra na deponiji ČKO „Meteris“ u Vranju

Lokacija: Vranje

Investitor: JKP „Komrad“, Vranje“

Glavni projekat postrojenja za tretman sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada na Regionalnoj deponiji „DUBOKO“ (Užice,Čačak, Čajetina, Požega, Arilje, Lučani, Ivanjica, B.Bašta, Kosjerić)

Lokacija: Užice

Investitor:  JP “Direkcija za izgradnju“, Užice

Izvođenje revitalizacije postojećeg postrojenja za tretman vode za piće, Q=165 l/s,  u kompleksu „Prva Iskra“ u Bariču za potrebe snabdevanja vodom Bariča, M.Moštanice i Obrenovca

Lokacija: Barič, Obrenovac

Investitor: Fond za Ekologiju i JKP „Obrenovac“

Faza 2: Automatizacija i kompjuterizacija PPV „Barič“

Razvoj i proizvodnja automatske mini prese za selekciju i presovanje otpadnih konzervi od aluminijuma i čelika

Lokacija: Beograd

Investitor: Kompanija Coca-Cola

Idejni projekat za  sanaciju i rekultivaciju postojeće deponije i izrada nove sanitarne deponije opštine, za potrebe opštine Obrenovac,  sa linijom za izdvajanje sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada

Lokacija: Obrenovac

Investitor: EKO Fond, Obrenovac

Izrada edukativnog ekološkog Programa za škole i vrtiće za potrebe edukacije adolescenata i postepenog uvođenja primarne selekcije komunalnog otpada

Lokacija: Beograd

Investitor: Kompanija Coca-Cola

Izvođenje revitalizacije postojećeg postrojenja za tretman vode za piće, Q=165 l/s,  u kompleksu „Prva Iskra“ u Bariču za potrebe snabdevanja vodom Bariča, M.Moštanice i Obrenovca

Lokacija: Barič, Obrenovac

Investitor: JKP „Obrenovac“, Obrenovac

Faza 1: Rekonstrukcija postojećeg tehnološkog procesa  i uvođenje postrojenja u redovan rad

Izvođenje radova na rekonstrukciji i zameni opreme za ozoniranje "Makiš"– BVK. Donacija francuske Vlade

Lokacija: PPV “Makiš”, Beograd

Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište grada Beograda

Laboratorisjke analize, defektaža i sprovođenje pripremnih radova i podloga za izradu Tendera za rekonstrukciju, revitalizaciju i nadogradnju postojeće PPV u Bariču

Lokacija: Barič

Investitor: EKO fond Obrenovac, Obrenovac

Automatizacija i telemetrija sistema bunara za zahvatanje sirove vode fabrike vode u Rumi. Donacija francuske
Vlade

Lokacija: Ruma

Investitor: SOLIDARITES, Francuska

Rekonstrukcija buster stanice "Most" u Trsteniku, izgradnja  sistema daljinskog upravljanja i  telemetriranje sa izvorištem "Prnjavor" i buster stanicom "Grabovac"

Lokacija: Trstenik

Investitor: IMG, Evropska agencija za rekonstrukciju i razvoj

Rekonstrukcija pumpnih agregata na izvorištu i postrojenju grada Sjenice - finansirana od Evropske Agencije za Rekonstrukciju

Lokacija: Sjenica

Investitor: IMG, Evropska agencija za rekonstrukciju i razvoj

Rekonstrukcija i revitalizacija sistema vodosnabdevanja grada Raške sa okolinom

Lokacija: Raška

Investitor: IMG, Evropska agencija za rekonstrukciju i razvoj

Izrada glavnog projekta postrojenja za prečiščavanje vode Regionalnog Sistema Vodosnabdevanja Istočne Srbije "Bogovina" podsistem - Crni Timok - prelazno rešenje

Lokacija: Istočna Srbija

Investitor: JKP “Bogovina”, Bor

Izrada tenderske dokumetacije za potrebe izgradnje sistema daljinskog upravljanja Regionalnog vodovodnog sistema "Bogovina"

Lokacija: Istočna Srbija

Investitor: JKP “Bogovina”, Bor

Glavni projekat postrojenja za  prečišćavanje vode za piće "PETROVARADINSKA ADA", Novi Sad

Lokacija: Novi Sad

Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište, Novi Sad

Idejni projekat postrojenja za  prečišćavanje vode za piće "PETROVARADINSKA ADA", Novi Sad

Lokacija: Novi Sad

Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište, Novi Sad

Učešće u radu državne komisije za tehnički pregled sistema brane "Prvonek" za potrebe vodsandevanja grada Zaječara

Lokacija: Zaječar

Investitor: Ministarstvo građevine Srbije

Izvođenje elektro energetike i automatizacije izvorišta (12 bunara) "Gradska šuma" u Pančevu

Lokacija: Pančevo

Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište Pančeva

Investitorski nadzor i konsalting nad izgradnjom PPV "Jezero" – Makiš- elektro deo

Lokacija: PPV “Jezero” – Makiš, Beograd

Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište grada Beograda

Automatizacija i kompjuterizacija kanalizacionog sistema Novog Beograda

Lokacija: Novi Beograd

Investitor: Beogradski Vodovod i Kanalizacije (BVK)

Učešće u radu državne komisije za vođenje probnog rada, tehnički pregled sistema "Rzav", ispitivanje i dokazivanje kvaliteta i funkcionalnosti – elektro deo

Lokacija: Arilje

Investitor: JP “RZAV”, Arilje

Izvođenje automatizacija-kompjuterizacija crpne stanice "Tašmajdan" u Beogradu 4 x 600 l/sec po sistemu "Ključ u ruke"

Lokacija: Beograd

Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište grada Beograda

Izrada tenderske dokumentacije za potrebe telemetrije i upravljanja sistema vodosnabdevanja "PEŠTAN - LAZAREVAC"

Lokacija: Lazarevac

Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište Lazarevac

Izvođenje radova nad rekonstrukcijom i dogradnjom sistema vodosnabdevanja "MEDIANA" u Nišu

Lokacija: Niš

Investitor: JKP „Mediana“, Niš

Idejni i glavni projekat elektroenergetike, automatike, telemetrije i upravljanja,  Regionalni  sistema vodosnabdevanja "BOGOVINA"

Lokacija: Bor

Investitor: JKP “Bogovina”, Bor

Aktivna zaštita izvorišta "MEDIJANA" u Nišu. Idejni  i glavni projekat i izvođenje po sistemu "ključ u ruke"

Lokacija: Niš

Investitor: JKP „Mediana“, Niš

Glavni projekat hidrauličkog čvora "Brđani" - RZAV,  za vodosnabdevanje Gornjeg Milanovca

Lokacija: Gornji Milanovac

Investitor: JP „RZAV“, Arilje

Glavni projekat rekonstrukcije fabrike vode "Štrand" u Novom Sadu

Lokacija: Novi Sad

Investitor: JKP Vodovod i kanalizacija, Novi Sad

Glavni, izvođački projekat i izvođenje po sistemu "ključ u ruke" fabrike za prečišćavanje vode u
Šebekinu - Rusija

Lokacija: Šebekino – Rusija

Investitor: Fabrika boje za kožu Šebekino, Rusija

Glavni projekat postrojenja za  prečišćavanje vode za piće Kraljevo - izvorište Konarevo i Žičko polje

Lokacija: Kraljevo

Investitor: Direkcija za planiranje i izgradnju Kraljeva

Izvođenje automatizacije-kompjuterizacija crpne stanice "Kosno grlo" u Negotinu

Lokacija: Negotin

Investitor: Vodoprvredna organizacija Negotin

Izrada generalnog projekta dogradnje i rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje vode "Štrand", Novi Sad

Lokacija: Novi Sad

Investitor: Zavod za izgradnju N.Sad

Glavni projekat rekonstrukcije starog aeratora i pretvaranje istog u komandno-kontrolni centar

Lokacija: Novi Sad

Investitor: Zavod za izgradnju N.Sad

Idejni projekat dogradnje i rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje vode "Štrand"

Lokacija: Novi Sad

Investitor: Zavod za izgradnju N.Sad

Izrada idejnog projekta regionalnog sistema Studenica sa postrojenjem "Bogutovac"

Lokacija: Zapadna Srbija

Investitor: Fond za vode Republike Srbije

Glavni projekat fabrike vode u Zrenjaninu

Lokacija: Zrenjanin

Investitor: JKP Vodovod i kanalizacija Zrenjanin

Glavni projekat regionalnog sistema vodosnabdevanja ”RZAV” gradova Arilje, Požega, Lučani, Čačak i Gornji Milanovac

Lokacija: Zapadna Srbija

Investitor: JP “RZAV” Arilje

Glavni projekat akomulanice sa branom "Grlište" i  fabrika vode u Zaječaru

Lokacija: Zaječar

Investitor: JKP Vodovod Zaječar

Glavni projekat fabrika vode (250 l/s) u Aleksincu za snabdevanje grada Aleksinca, Vitkovca i Aleksinačkih
rudnika

Lokacija: Aleksinac

Investitor: JKP „Rujevica“

Glavni projekat  fabrika vode "Majdevo"(1400 l/s) u Kruševcu za snabdevanje grada Kruševca

Lokacija: Kruševac

Investitor: JKP Vodovod i kanalizacija Kruševac

Samo profitabilna ekologija nas spašava od zagađenja

© 1992-2017, Drago Projekt d.o.o.

Milutina Milankovića 32 | 11070 Novi Beograd | Srbija | Telefon: +381 (11) 614 58 11 | Email: dragoprj@eunet.rs