Društvo za projektovanje, inženjering, konsalting i izvođenje radova

Drago Projekt d.o.o. izradio je 2005 godine Glavni projekat  prve regionalne, sanitarne, deponije "Duboko" sa prvom linijom za izdvajanje sekundarnih sirovina iz pomešanog otpada.

Glavni projekat je izrađen na osnovu Projektnog zadatka koji je izradila JP "Direkcija za izgradnju" Užice".

 

 

Sanitarne deponije

- Regionalna deponija "Duboko" - Užice

- Gradska deponija "Novi Sad"

- Gradska deponija "Meteris" - Vranje (linija za separaciju sekundarnih sirovina)

 

O nama

Početna

Regionalna deponija "Duboko" projektovana je, i izvedena, sa:

 • Postrojenjem za tretman procednih voda;
 • Linijom za tretman pomešanog otpada uz celovito izdvajanje sekunudarnih sirovina
 • Poslovni objekat sa garderobama i objektima za zaposlene na deponiji,
 • Dovodom gradske vode,
 • Dovodom elektro energtetskog napajanja i telekomunikacionog priključka,
 • Pristupnim putem, kolskom kapijom, kolskom vagom,
 • Internim saobraćajnicama

U okviru Tehničke dokumentacije izrađeno je i:

 1. Prethodna Studija opravdanosti (varijanta bez opštine Čačak, kao i varijanta sa opštinom Čačak);
 2. Studija o proceni uticaja, regionalne sanitarne deponije „Duboko“ u Užicu, na životnu sredinu;
 3. Idejno rešenje transfer stanica, u regionalnom sistemu "Duboko", kao i međugradski transport za potrebe upravljanja komunalnim otpadom na regionalnoj deponiji
 4. Glavni projekat transfer stranice u Čačku.

 

Gradska deponija Novi Sad

Godine 2009, JP „Zavod za izgradnju grada Novi Sad’’ pokrenuo je tender za izradu Glavnog projekta sanacije,  zatvaranja i rekultivacije postojećeg smetlišta u Novom Sadu (Drago Projekt d.o.o. i Nišinvest d.o.o) zbog integralnog  problema nastalog usled zagađenja površinskih i podzemnih voda na postojećem nesanitarnom smetlištu u Novom Sadu.

 

Nakon početnih hidrograđevinskih istražnih radova (20 bušotina, dubine 15m, kroz smetlište) konstatovano je da smetlište vrši trajno zagađenje površinskih  i podzemnih voda, što je uslovilo da državni nadležni organ naloži potpunu sanaciju – remedijaciju smetlišta kao konačno rešenje.

 

Tokom perioda od 2009 do 2013 godine, izrađena je sveobuhvatna, neophodna, dokumentacija shodno zakonima i propisima Republike Srbije (pokrajine Vojvodina), koja je omogućila da se dobije Odobrenje za izgradnju i Prijava radova za početak rešavanja ovog ekološkog problema i to:

• Potpuna sanacija–Remedijacija smetlišta od 2,5Mil. m3,

• Aktivna degazacija postojećeg smetlišta uz mogućost priključenja i buduće sanitarne deponije kao i buduće regionalne deponije „Novi Sad“,

• Sanitarno deponovanje tretiranog otpada iz  procesa remedijacije smetlišta,

• Sanitarno deponovanje netretiranog otpada do izgranje postrojenja za tretman otpada,

• Tretman procednih voda od remedijacije i buduće sanitarne deponije.

 

Ove aktivnosti omogućile su trajno rešenje postojećeg zagađenja životne sredine, zbog uticaja smetlišta u Novom Sadu, kao i uspostavljanje savremenog sistema upravljanja otpadom u regionu „Novi Sad“.

Ovom prezentacijom želimo da prikažemo  glavne aktinvosti i problematiku na rešavanju ovog složenog ekološkog problema i da pomognemo budućim operaterima, projektantima i nadležnim državnim institucijama da lakše sagledaju redosled rešavanja sličnih problema.

 

Za celovitu informaciju o projektu KLIKNI OVDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samo profitabilna ekologija nas spašava od zagađenja

© 1992-2022, Drago Projekt d.o.o.

Milutina Milankovića 32 | 11070 Novi Beograd | Srbija | Telefon: +381 (11) 614 58 11 | E-mail: dragoprj@eunet.rs